Dni wolne w roku szkolnym 2017/2018

Zarządzenie Nr 5/2017
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienniku
z dnia 4 września 2017 r.


 

w sprawie dni wolnych w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie art. 39 ust.1 Ustawy z dnia   7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.   z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) oraz §5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego zarządzam, co następuje

§ 1

Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 w dniach:

 

13 października 2017 r.
Szkoła Podstawowa
i Klasy Gimnazjalne

18 – 20 kwietnia 2018 r.

Szkoła Podstawowa
i Klasy Gimnazjalne

30 kwietnia 2018 r.

Szkoła Podstawowa
i Klasy Gimnazjalne

2 maja 2018 r.

Szkoła Podstawowa
i Klasy Gimnazjalne

4 maja 2018 r.

Szkoła Podstawowa
i Klasy Gimnazjalne

1 czerwca 2018 r.

Szkoła Podstawowa
i Klasy Gimnazjalne

 

 § 2


Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów do dnia 30 września 2017 r. o ustalonych terminach dni wolnych  oraz o możliwości udziału uczniów w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych organizowanych w tych dniach. Potrzebę zapewnienia dzieciom opieki rodzice  zgłaszają do szkoły (wychowawcom klas) na 2 dni przed planowanym dniem wolnym.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Maria Glinka

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamienniku

Joomla templates by a4joomla